THE LEAN IT COMPANY

Privacy-Policy

Privacy-Policy Hub Base BV

De service die HUB BASE BV biedt is voor alle klanten. Elke dag is HUB BASE BV bezig om haar service voor klanten te optimaliseren. Het kan goed zijn dat HUB BASE BV aanpassingen doet in haar service om de samenwerking nog beter te laten verlopen.

1. Definities

1.1 in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Database

De database van Wederpartij;

Dienstverlening

Advisering, consultancy en aanverwante dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT), logistiek, organisatie, (interim)management, projecten, dienstverlening, coaching, loopbaanontwikkeling en juridische kwesties alsmede het ontwikkelen van ICT-applicaties een en ander benevens het op uitzend- of detacherings basis werven, selecteren en uitlenen van personeel op vorenstaande gebieden, één en ander in de ruimste zijn.

Hub Base

HUB BASE B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2291 PH) Wateringen, aan de Maaslandseweg 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel voor Den Haag onder dossiernummer: 27287338.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen HUB BASE en wederpartij tot het uitvoeren van dienstverlening.

Programmeer-opdracht

t De opdracht verstrekt door wederpartij aan HUB BASE tot het programmeren en leveren van softwareapplicaties.

Verzoek

Een verzoek van een wederpartij om dienstverlening.

Wederpartij

Een wederpartij van HUB BASE onder een overeenkomst.

Verwerker

Een bewerking van persoonsgegevens via geautomatiseerde procedures.

Verantwoordelijke

Een klant die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en controleert.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen opdrachten en overeenkomsten met en van HUB BASE, waaronder begrepen iedere overeenkomst tot dienstverlening.

 • 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk
  schriftelijk zijn overeengekomen. 

 • 2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en opvolgende overeenkomsten tussen HUB BASE en Wederpartij. 

 • 2.4 Toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen. 

 • 2.5 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en opvolgende overeenkomsten tussen HUB BASE en Wederpartij. 

3. Totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van HUB BASE zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. HUB BASE is nimmer verplicht Verzoeken van wederpartij te aanvaarden en/of uit te voeren. 

 • 3.2 Alle offertes worden gedurende 30 dagen gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt. 

 • 3.3 Een overeenkomst tussen HUB BASE en wederpartij komt tot stand op het moment dat HUB BASE een verzoek van wederpartij aanvaardt, dan wel op het moment dat wederpartij de aanvaarding van de offerte van HUB BASE schriftelijk heeft bevestigd.

4. Prijs, betaling en wanbetaling

 • 4.1 De door HUB BASE gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van kracht
  zijn op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij HUB BASE en wederpartij
  schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • 4.2 De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), accijnzen en eventuele andere heffingen die van
  overheidswege worden opgelegd.

 • 4.3 Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door HUB BASE kenbaar gemaakte
  verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 15% bedraagt, is wederpartij
  gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen
  dan wel het verzoek te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.

 • 4.4 Alle facturen van HUB BASE dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum daarvan of zo veel
  eerder als door HUB BASE zal worden aangegeven, te worden voldaan op de door HUB BASE
  aangegeven wijze zonder enig recht op korting en/of verrekening.

 • 4.5 Alle kosten verband houdende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel
  verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Wederpartij.

 • 4.6 Na het verstrijken van de onder artikel 4.4 bedoelde termijn is Wederpartij automatisch en zonder
  dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim.

 • 4.7 HUB BASE heeft het recht haar werkzaamheden voor Wederpartij op te schorten, zodra
  Wederpartij in haar betalingsverplichtingen in verzuim is. Indien Wederpartij in verzuim is onder haar
  (betalings)verplichting(en), is HUB BASE gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog
  niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van één werkdag te
  hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die
  worden verricht.

 • 4.8 Vanaf de vervaldag van de factuur tot aan het tijdstip van algehele voldoening is Wederpartij aan
  HUB BASE over het openstaande bedrag terstond en dus zonder door HUB BASE daartoe nader in
  gebreke te zijn gesteld, wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% verschuldigd. Indien
  Wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan HUB BASE de vordering uit handen geven, in
  welk geval Wederpartij tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en
  gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte
  vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening
  anderszins. HUB BASE is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten
  forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 250,00 (tweehonderd
  vijftig euro). Als de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande
  berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

 • 4.9 Wederpartij is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op HUB BASE te verrekenen met
  schulden van HUB BASE.
  Copyright Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit document blijft eigendom van HUB BASE B.V. Datum
  uitgifte juni 2018.

 • 4.10 Indien Wederpartij het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na
  factuurdatum schriftelijk aan HUB BASE mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te
  vervallen.

 • 4.11 In geval Wederpartij een rechtspersoon is en met andere rechtspersonen verbonden is in een
  groep in de zin van artikel 2:24b BW, dan is zij jegens HUB BASE hoofdelijk aansprakelijk voor de
  betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van HUB BASE op de andere rechtspersonen
  met wie zij in een groep verbonden is.

5. Dienstverlening HUB BASE

 • 5.1 HUB BASE heeft ten aanzien van alle aan haar verstrekte opdrachten een
  inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting.

 • 5.2 Alle door HUB BASE genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen voor Dienstverlening
  zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend of fatale termijnen. De enkele
  overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt HUB BASE niet in verzuim noch
  levert dan ook een toerekenbare tekortkoming op. Bij overschrijding van enige termijn zal HUB BASE
  de Dienstverlening ten gunste van Wederpartij alsnog uitvoeren.

 • 5.3 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HUB BASE aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
  voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan HUB BASE worden verstrekt. Indien de voor de
  uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HUB BASE zijn verstrekt, heeft
  HUB BASE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
  voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.

 • 5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan HUB BASE
  de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat wederpartij de
  resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd

6. Programmeren

 • 6.1 Indien de dienstverlening (mede) bestaat uit programmeerwerkzaamheden, zal HUB BASE bij het
  uitvoeren van de programmeeropdracht altijd zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de code van de
  database, waarbij gelet wordt op de beveiliging van de database tegen digitale inbrekers
  (zogenaamde hackers), en het uitlekken van de code en de inhoud van de database naar derden.

 • 6.2 HUB BASE zal alleen de code van de functies en/of onderdelen van de database inzien en
  bewerken of anders gebruiken op momenten en op een wijze waarvan redelijkerwijs mag worden
  aangenomen dat dit benodigd is om de programmeeropdracht naar behoren te kunnen voltooien.

 • 6.3 HUB BASE zal alleen gegevens uit de aan de database verbonden files inzien, downloaden op
  een opslagmedium, dupliceren of anderszins gebruiken wanneer redelijkerwijs kan worden 3.
  aangenomen dat dit benodigd is om de programmeeropdracht naar behoren te kunnen voltooien.

 • 6.4 HUB BASE dient te allen tijde de programmeeropdracht uit te voeren op de wijze, toewerkend
  naar het resultaat en binnen de termijn, zoals is afgesproken.

 • 6.5 Wanneer de programmeeropdracht niet naar tevredenheid van wederpartij is uitgevoerd, dient
  wederpartij HUB BASE schriftelijk binnen vijf werkdagen mede te delen op welke vlakken de
  Programmeeropdracht niet naar behoren is uitgevoerd. HUB BASE zal indien de klacht van
  wederpartij door HUB BASE gegrond wordt geacht, de gebreken zo spoedig mogelijk verhelpen.

 • 6.6 Wederpartij dient voordat de programmeeropdracht wordt aangevangen een back-up te maken
  van de software en de database waarin HUB BASE zijn werkzaamheden gaat uitvoeren.
  Deze backup mag maximaal 4 uur oud zijn, gerekend vanaf het moment dat de opdracht daadwerkelijk wordt aangevangen.

7. Inschakeling derden

 • 7.1 Het staat HUB BASE steeds vrij voor de uitvoering van aan haar verleende opdrachten derden in
  te schakelen.

 • 7.2 Bij het inschakelen van derden zal HUB BASE steeds zorgvuldig te werk gaan. HUB BASE is
  echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. HUB BASE
  gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat een aan haar gegeven opdrachten van haar wederpartij
  de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens
  haar wederpartij te aanvaarden.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 8.1 De aansprakelijkheid van HUB BASE uit hoofde van dienstverlening en/of
  programmeeropdrachten voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade
  voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens wederpartij, schade wegens overschrijding van een
  termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken en/of
  gegevens(dragers) die door Wederpartij worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of
  bedrijf is uitgesloten. Meer in het bijzonder is HUB BASE niet aansprakelijk voor onjuiste advisering
  met betrekking tot aanschaf, gebruik en toepassing van hard- en software, al dan niet op grond van
  het merk, producent en/of leverancier, alsmede niet voor fouten en/of onvolkomenheden in advisering
  over wet- en/of regelgeving.

 • 8.2 HUB BASE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HUB BASE
  bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

 • 8.3 De totale aansprakelijkheid van HUB BASE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
  van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de factuurwaarde ex
  BTW van de betrokken Dienstverlening de bedragen, dan wel het bedrag dat de
  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van HUB BASE in het betreffende geval aan haar uitkeert.
  Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes
  maanden, wordt de bedongen prijs vastgesteld op het totaal van de factuurwaarde ex BTW voor zes
  maanden.

 • 8.4 Onder “directe schade” als bedoeld in artikel 8.3 wordt uitsluitend verstaan: a) De redelijke kosten
  die wederpartij zou moeten maken om de prestatie van HUB BASE aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
  Deze schade wordt echter niet vergoed indien wederpartij de overeenkomst heeft
  ontbonden; b) De kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel
  houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat
  HUB BASE op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventueel
  besparing die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c) De redelijke kosten, gemaakt ter
  vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
  op directe schade in de zin van deze voorwaarde; d) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
  beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot bekering
  van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

 • 8.5 Buiten de in artikelen 8.3 en 8.4 genoemde gevallen rust op HUB BASE geen enkele
  aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou
  worden gebaseerd. De in artikel 8.3 en 8.4 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voor
  zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wederpartij.

 • 8.6 Aansprakelijkheid van HUB BASE ontstaat slechts indien wederpartij HUB BASE binnen 14
  dagen nadat zij op de hoogte van de vermeende schade is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke
  stelt, stellende daarbij een 4. redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en HUB BASE ook
  na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De
  ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
  Copyright Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit document blijft eigendom van HUB BASE B.V. Datum
  uitgifte juni 2018.

 • 8.7 Wederpartij vrijwaart HUB BASE en haar personeelsleden van alle aanspraken van derden,
  waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen
  met of voortvloeien uit werkzaamheden die HUB BASE verricht, behoudens opzet en grove schuld
  aan de zijde van HUB BASE.

9. Overmacht

 • 9.1 Indien HUB BASE door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar
  verplichtingen jegens wederpartij kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur
  van de toestand van overmacht.

 • 9.2 Onder overmacht van HUB BASE wordt verstaan elke van de wil van HUB BASE onafhankelijke
  omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens
  wederpartij wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de
  nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van HUB BASE kan worden verlangd. Onder
  overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van HUB BASE. Wanneer een
  overmacht situatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de
  overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst
  gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd
  zullen zijn.

10. Beëindiging en ontbinding

 • 10.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien
  de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
  redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de
  nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 • 10.2 HUB BASE kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
  door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen, dan wel ontbinden , indien
  wederpartij tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en), al dan niet voorlopig, surséance van
  betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd, ten
  laste van haar beslag wordt gelegd of indien de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd of
  beëindigd, dan wel indien wederpartij op andere wijze de vrije beschikking over haar vermogen
  verliest. HUB BASE zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • 10.3 Indien wederpartij op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de
  overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1 en/of 10.2 reeds prestaties ter uitvoering van de opdracht of
  overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
  betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij HUB BASE ten aanzien van die
  prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die HUB BASE voor de ontbinding respectievelijk
  beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst
  heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
  beëindiging en/of ontbinding direct opeisbaar.
 • 10.4 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen HUB BASE en wederpartij
  geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze algemene voorwaarden zullen partijen in overleg treden
  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
  komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in
  acht worden genomen.
 • 10.5 Wederpartij kan deze overeenkomst tussentijds niet opzeggen en wederpartij doet hierbij afstand
  van haar rechten ex artikel 7:408 BW.

11. Verwerkingsovereenkomst

 • 11.1 HUB BASE verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. HUB BASE en de
  klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een
  verwerkingsovereenkomst te sluiten. HUB BASE ‘verwerker’ en de klant is ‘verantwoordelijke’.

  HUB BASE zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van de klant, of voor
  zover HUB BASE daartoe verplicht is op grond van een wettelijke plicht. HUB BASE heeft geen
  zeggenschap over de persoonsgegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld.

  De klant garandeert dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de AVG
  genoemde grondslag. HUB BASE neemt technische en organisatorische maatregelen om de
  persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
  verwerking. Klant erkent dat de door HUB BASE getroffen maatregelen worden aangemerkt als een
  passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG. De klant is gerechtigd om in overleg met HUB
  BASE tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving
  hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van een audit. De klant zal alle
  kosten in verband met deze controle dragen.

 • 11.2 Technische maatregelen:
  1. Verbindingen met websites worden door middel van een SSL-certificaat beveiligd
  2. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen in de database en zijn niet opvraagbaar
  3. Het systeem logt zichzelf uit na enige tijd inactief
  4. Het systeem is beveiligd tegen sql-injection
  5. Het systeem is beveiligd tegen cross-site scripting
 • 11.3 Organisatorische maatregelen:
  1. Alle medewerkers van HUB BASE hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
  2. Beveiligde toegang tot locaties en apparatuur
  3. Iedere medeweker heeft een eigen login

  HUB BASE zal er alles aan doen wat in redelijkheid van haar verwacht kan worden om de naleving van bindende aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens mogelijk te maken. De verantwoordelijke zal HUB BASE direct op de hoogte stellen van deze bindende aanwijzing. Als HUB BASE niet doet wat in redelijkheid van haar gevraagd kan worden waardoor verwijtbare nalatigheid aan de kant van HUB BASE, dan geldt de toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor genoemd in het hoofdstuk 8 niet.

 • 11.4 Sub-verwerker In een contract tussen de verwerker met een sub-verwerker moeten dezelfde verplichtingen gelden als die uit deze verwerkingsovereenkomst. Als de sub-verwerker zijn verplichtingen tot gegevensbescherming niet nakomt, zal de verwerker volledig aansprakelijk zijn jegens de verantwoordelijke.

 • 11.5 Privacy en geheimhouding HUB BASE is zich bewust dat de informatie die de klant van HUB BASE deelt en opslaat buiten HUB BASE een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle daartoe geautoriseerde medewerkers zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule is opgenomen, op verantwoordelijke wijze met de informatie van de klant omgaan. HUB BASE zal aan de klant medewerking verlenen bij de uitvoering van verzoeken van betrokkenen die voortvloeien uit de AVG, althans voor zover de klant daartoe niet zelf in staat is.

 • 11.6 GPS, locatie, mobiel en andere data die verzamelt wordt door de Status4Sure app wordt alleen gebruikt voor doeleinde die door de klant gespecificeerd zijn en wordt alleen gebruikt in het Status4Sure product. De data zal nooit gebruikt worden of doorgespeeld worden naar derden of andere partijen zonder expliciete toestemming van de eigenaar van de data. De data is per hoofdaccount gescheiden en accounts kunnen niet elkaars data zien.

12. Overdracht

 • 12.1 Zonder de voorafgaande toestemming van HUB BASE is het wederpartij niet toegestaan haar
  rechten uit hoofde van haar rechtsbetrekking met HUB BASE of één of meer daaruit voortvloeiende
  verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden te doen
  uitvoeren.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door HUB BASE geleverde producten
  en diensten, berusten bij HUB BASE, dan wel haar licentiegevers. De wederpartij wordt eigenaar van
  de programmeercode. Deze mag niet worden gebruikt door een derde partij.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 14.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen HUB BASE en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing.

 • 14.2 Geschillen tussen HUB BASE en wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe
  bevoegde rechter te Den Haag.